Skuteczne pozycjonowanie w Google

Pozycjonowanie stron jest jedn? z nowoczesnych form promocji w Internecie. Jest to z?o?ony i nierzadko d?ugotrwa?y proces, którego efektem jest wzrost pozycji strony WWW w wyszukiwarkach internetowych, a co za tym idzie wi?ksza liczba potencjalnych klientów pozycjonowanego serwisu.

Skuteczne pozycjonowanie w Google jest ta?sze ni? zakup linków i banerów sponsorowanych. Zlecaj?c to specjali?cie z kilkuletnim do?wiadczeniem maj? Pa?stwo pewno??, ?e ka?da wydana z?otówka zwróci si? z zyskiem.

Zapewniam tak?e hosting oraz ca?? obs?ug? informatyczn? strony.

Dlaczego pozycjonowanie w Google:

 • Dotrzesz z ofert? do swoich potencjalnych Klientów;
 • Znajdziesz si? w czo?ówce przedsi?biorstw z danej bran?y;
 • Zwi?kszysz rozpoznawalno?? swojej marki;
 • Dzi?ki pozycjonowaniu zaoszcz?dzisz pieni?dze - us?uga pozycjonowania jest najta?sz? form? reklamy, daj?c? niewspó?miernie wielkie korzy?ci w stosunku do kosztów.

Jak to robi?:

 • Skanuj? stron? internetow? tak jakby zrobi?y to robota wyszukiwarki
 • Sprawdzam stron? pod k?tem doboru odpowiednich s?ów
 • Zwi?kszam ilo?? linków do Pa?stwa strony

Dodatkowo oferuj?:

 • Popraw? u?yteczno?ci strony – Usability & User experience
 • Analiza i propozycja zmian Architektury Informacyjnej Strony
 • Popraw? jako?ci zawarto?ci strony – Content Development
 • Doradztwo w Internetowych Strategiach Marketingowych
 • Analiza Odwiedzaj?cych i U?ytkowników Strony Internetowej poprzez zaawansowane raporty Google Analytics Reports
 • Inne metody na podwy?szanie Wspó?czynnika Konwersji – stosunku ilo?ci wy?wietle? do klikni?? na link w wyszukiwarce prowadz?cy do Pa?stwa strony

Dlaczego ja?

 • Wypozycjonowa?em wiele fraz/s?ów kluczowych
 • Ponad 90% z wypozycjonowanych przeze mnie fraz jest w top10, a 80% w top5
 • Opiekuj? si? stronami www
 • Przeprowadzam optymalizacj?
 • Mam mo?liwo?? kreowania marki na europejskich rynkach
 • Posiadam fachowa wiedz? poparta du?ym do?wiadczeniem


captcha