Jestem osob?, która postanowii?a wykorzysta? zdobyte do?wiadczenie i zaproponowa? Pa?stwu szereg nowoczesnych us?ug zwi?zanych z Internetem i jego wykorzystaniem na polu e-biznesu.

Pozycjonowaniem i reklam? w internecie skutecznie zajmuj? si? od 2005 roku. Strony projektuj? od 2006 roku.

Dlaczego ja?

Freelancerzy zazwyczaj s? dro?si, ale bardziej przyk?adaj? si? do pracy, poniewa? nie maj? dziesi?tków klientów. Du?e firmy za to maj? mniej czasu, bo maj? wi?ksz? liczb? klientów, co nie zawsze przek?ada si? na dobr? jako?? pozycjonowania.

Moich klientów mo?na znale?? w wielu bran?ach.


captcha