Linki sponsorowane Google

Kampania linków sponsorowanych w Google to bardzo efektywna forma reklamy internetowej, dzi?ki której reklamowana strona mo?e od razu pokaza? si? na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w formie linków sponsorowanych na promowane wyra?enia kluczowe, ponad wynikami konkurencji.

Popularno?? i powszechno?? linków sponsorowanych wynika z tego, ?e s? one pozytywnie odbierane i przydatne dla u?ytkowników Internetu.


Po co Ci linki sponsorowane?

  • Umo?liwiaj? przetestowanie op?acalno?ci dzia?a? w Google, wydajno?ci wej?? na stron?, skal? ilo?ci zapyta? o produkty w Pa?stwa bran?y
  • W reklamy sponsorowane klikaj? u?ytkownicy Internetu którzy s? zainteresowani Pa?stwa us?ugami/produktami
  • Nieograniczona liczba hase? (pozycjonowanie z regu?y wykonuje si? tylko na kilka fraz, link sponsorowany ma wi?kszy zasi?g).
  • Mo?liwo?? dostosowania wielu tekstów reklamy do ró?nych produktów (np. informacja o cenie, Pa?stwa przewadze konkurencyjnej w bran?y, unikalnych czasowych ofertach itp).
  • Pe?na kontrola bud?etu
  • Brak mo?liwo?ci wyklikania bud?etu przez konkurencj?
  • Szczegó?owe raporty

tutaj wyswietla sie twoja reklama


Linki sponsorowane to reklama, która nie jest agresywna. Zobaczy j? tylko ten, kto chce j? zobaczy?, a kliknie w ni? tylko ten ,kto chce co? kupi?.

?atwo te? zauwa?y?, ?e reklama w Google ró?ni si? od reklam w tradycyjnych ?rodkach przekazu. G?ówn? ró?nic? jest jej bardzo dok?adna mie?alno??. Dzi?ki temu istniej mo?liwo?? szybkiego wp?ywania na jej dalszy kszta?t i ci?g?e podnoszenie jej skuteczno?ci.


Przeprowadzone przeze mnie kampanie to ??cznie ponad 410 tys. z?


captcha