Pozycjonowanie stron cennik

Firmy, z którymi wspó?pracujemy p?ac? jedynie za us?ug? pozycjonowania, gdy ich strona znajdzie si? w wyszukiwarce na pierwszej stronie wyników pod wybran? fraz? kluczow?.

Od czego zale?y cena pozycjonowania?

G?ównym czynnikiem kszta?tuj?cym cen? jest popularno?? wybranych s?ów kluczowych oraz ich konkurencyjno?ci.


Jak d?ugo trwa umowa na pozycjonowanie?

Umowa mo?e by? podpisana na okres 12 lub 24 miesi?cy.


captcha