Audyt u?yteczno?ci strony

Celem audytu u?yteczno?ci jest znalezienie elementów serwisu, które obni?aj? jego skuteczno?? i wp?ywaj? na satysfakcj? Twoich klientów lub u?ytkowników. U?yteczno?? jest (mniej czy bardziej) wa?na dla ka?dego rodzaju serwisu. Niewa?ne, czy odwiedzaj?cy szuka informacji, chce z?o?y? zamówienie lub chce po prostu dobrze si? bawi?.


Co bada audyt u?yteczno?ci strony ?

  • Skuteczno?? serwisu dla ró?nych rodzajów u?ytkowników, ?cie?ek, którymi poruszaj? si? w serwisie i zada?, które wykonuj?.
  • Architektur? informacji serwisu: organizacja, nawigacja, wyszukiwanie, nazewnictwo.
  • Interakcj? i komunikacj? serwisu z u?ytkownikiem.

Raport

Z raportu dowiesz si?:

  • Jakie s? najwa?niejsze elementy wp?ywaj?ce na u?yteczno?? serwisu.
  • Jakie problemy obni?aj? u?yteczno?? serwisu z punktu widzenia klientów.
  • Jak mo?na naprawi? te problemy? (mo?liwie najmniejszym nak?adem ?rodków)


captcha