Audyt SEO strony internetowej

Celem audytu jest okre?lenie problemów, których usuni?cie poprawi funkcjonalno?? strony internetowej. Wykonuje:

Audyt informatyczny strony polega na dok?adnej analizie badanej witryny internetowej, bie??cego stanu, obecnej pozycji w wyszukiwarce, analiza SWOT, czyli okre?leniu s?abych i mocnych stron witryny. A tak?e szans i zagro?e?, analizie konkurencji, czy poprawno?ci kodu strony HTML, w którym zosta?a napisana w obr?bie znaczników meta.

Co zawiera raport z Audytu?

  • Na pocz?tku znajduje si? streszczenie przedstawiaj?ce najwa?niejsze wnioski i propozycje dzia?ania.
  • Nast?pnie opisane s? poszczególne problemy podzielone wed?ug ?cie?ek u?ytkownika lub badanego elementu serwisu.
  • Ka?dy z problemów zostaje oceniony w trzystopniowej skali. Dodatkowo dodaje komentarze i elementy pozytywne.

Podstawowym za?o?eniem jest nie tylko wypunktowanie b??dów, ale przede wszystkim propozycja dzia?a? naprawczych. Dlatego wnioskom i sugestiom po?wi?cam szczególnie du?o uwagi.

Co warto wiedzie? o raportach?

Raporty przesy?ane s? w formacie PDF i powinny by? czytane po wydrukowaniu. Na ?yczenie Klienta mo?na przes?a? te? inny format (np. DOC, itd).  Wielko?? raportu zale?na jest od wybranej metody badania oraz rozmiarów serwisu i zakresu samego audytu.

Odbiorcami raportu s? osoby decyzyjne oraz specjali?ci z dziedziny marketingu lub IT. J?zyk raportów jest zrozumia?y dla osób nie posiadaj?cych wykszta?cenia technicznego.

Szczegó?owe opisy rozwi?za? przeznaczone b?d? równie? dla IT i mog? zawiera? j?zyk techniczny.


captcha